สมัครงานธนาคารกรุงไทย

+ สมัครงานธนาคารกรุงไทย

++ ตำแหน่งที่ธนาคารกรุงไทยรับ

+++ เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ (เฉพาะผู้พิการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดำเนินงานด้านกิจกรรมสนับสนุนหอศิลป์ และสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ ชมรมต่างๆ เพื่อขยายผลทางธุรกิจของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหอศิลป์ เช่น นิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมสนับสนุนนิทรรศการ การเสวนาทางศิลปวัฒนธรรมประกอบหอศิลป์ ทั้งนี้สมัครงานธนาคารกรุงไทยแนวทางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบาย และหลักการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจของธนาคาร

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 25 ปี และเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา ศิลปะหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจในงานภัณฑารักษ์ได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้
บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานให้บริการและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้ดี และสามารถใช้ Microsoft Office ได้
สื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิธีการรับสมัครธนาคารกรุงไทยbold text

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

วิธีการคัดเลือก
ทดสอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัครงานธนาคารกรุงไทย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

กำหนดการคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล

การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
+ **__สมัครงานธนาคารกรุงไทย__**

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการวิเคราะห์และอำนวยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และระเบียบที่ธนาคารกำหนด จัดทำและทบทวน Credit Risk Rating ในการให้สินเชื่อ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรกิจขนาดกลาง (RM-M) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอำนวยสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัครงานธนาคารกรุงไทย

อายุไม่เกิน 28 ปี
สำเร็จคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
มีความรอบรู้ และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
หากปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดระยองได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการสมัคร

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ เป็นรายบุคคล
ทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License