สมัครงานธนาคารกรุงไทยตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

+ **__สมัครงานธนาคารกรุงไทย__**

ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแลและดำเนินการด้านการตลาดเพื่อขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สมัครงานธนาคารกรุงไทยและบริการทุกประเภทของธนาคาร และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ กำหนดเงื่อนไขควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตามดูแลลูกค้า และแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

คุณสมบัติ**สมัครงานธนาคารกรุงไทย**

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
มีประสบการณ์งานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่ อย่างน้อย 5 ปี
สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
มีทักษะด้านการตลาด สมัครงานธนาคารกรุงไทยการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับ ดี–ดีมาก
หากมีประสบการณ์ด้านการทำ Loan Syndication จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หากสามารถพูด ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน (แมนดาริน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ขั้นตอนการรับสมัคร
การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสมัครงานธนาคารกรุงไทย ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ (เฉพาะผู้พิการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินงานด้านกิจกรรมสนับสนุนหอศิลป์ และสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ ชมรมต่างๆ เพื่อขยายผลทางธุรกิจของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหอศิลป์ เช่น นิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมสนับสนุนนิทรรศการ การเสวนาทางศิลปวัฒนธรรมประกอบหอศิลป์ ทั้งนี้ แนวทางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบาย และหลักการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจของธนาคาร

คุณสมบัติสมัครงานธนาคารกรุงไทย
สมัครงานธนาคาร หางานธนาคาร สมัครงานธนาคารกรุงไทยปี 2555

อายุไม่เกิน 25 ปี และเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา ศิลปะหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจในงานภัณฑารักษ์ได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้
บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานให้บริการและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้ดี และสามารถใช้ Microsoft Office ได้
สื่อสารภาษาอังกฤษได้สมัครงานธนาคาร หางานธนาคาร สมัครงานธนาคารกรุงไทยปี 2555

วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้สมัครงานธนาคาร หางานธนาคาร สมัครงานธนาคารกรุงไทยปี 2555

วิธีการคัดเลือก
ทดสอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สมัครงานธนาคาร หางานธนาคาร 2555
กำหนดการคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันทีสมัครงานธนาคาร หางานธนาคาร สมัครงานธนาคารกรุงไทยปี 2555

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License